Regulamin serwisu netformers.eu

 

1 Postanowienia ogólne

 

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę Netformers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, ul. Czeska 24, lok 2, 03-902 Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000556496, REGON: 361458216, NIP: 7010482978 (dalej jako „Usługodawca”) za pośrednictwem serwisu internetowego netformers.eu (dalej jako „Serwis”), którego Usługodawca jest właścicielem oraz zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik oświadcza, że przeczytał, zrozumiał i zgodził się na wszystkie warunki zawarte w niniejszym Regulaminie.

2 Definicje

 

Pojęciom stosowanym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

 • Cisco Account – konto w zewnętrznym serwisie Cisco, za pomocą którego Użytkownik uzyskuje bezpośredni dostęp do Produktów;
 • Dane Logowania – adres poczty elektronicznej oraz hasło ustalone przez Użytkownika, gdzie hasło rozumiane jest jako ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;
 • Dni robocze – dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy;
 • Karta płatnicza – karta kredytowa lub debetowa, które są akceptowane przez PayU zgodnie z informacjami udostępnionymi na stronie internetowej spółki PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (KRS: 0000274399) lub przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349);
 • Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą czy zawodową;
 • Konto – konto Użytkownika w Serwisie;
 • Produkty – następujące narzędzia:
  1. Cisco AMP for Endpoints – rozwiązanie działające w chmurze w modelu SECaaS (Security as a Service) pozwalające na wykorzystanie mechanizmów sztucznej inteligencji do przeciwdziałania zagrożeniom oraz integrujące funkcję ochrony przed zagrożeniami, funkcję wykrywania oraz funkcję przeciwdziałania skutkom ewentualnych ataków;
  2. Cisco Umbrella – system Secure Internet Gateway działający w chmurze zapewniający ochronę przed zagrożeniami wykorzystującymi porty i protokoły, automatycznie blokujący dostęp do szkodliwych domen i adresów URL, IP oraz plików zanim połączenie zostanie nawiązane lub zanim plik zostanie ściągnięty;
 • Regulamin – niniejszy dokument określający zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę oraz zasady korzystania z Serwisu i Produktów przez Użytkowników;
 • Serwis – strona internetowa Usługodawcy, która znajduje się pod adresem netformers.eu wraz ze wszystkimi podstronami, za pośrednictwem której Usługodawca świadczy Usługi;
 • Siła Wyższa – zdarzenie zewnętrzne, które jest niemożliwe do przewidzenia (dotyczy to również sytuacji, w której zajście zdarzenia jest mało prawdopodobne w danych okolicznościach) i niemożliwe do zapobieżenia. Siłą Wyższą będą w szczególności:
  1. działania siły przyrody, takie jak w szczególności huragan, uderzenie pioruna, uderzenie meteorytu, powódź, pożar, niezwykle niskie lub wysokie temperatury powietrza, wybuch wulkanu, inny wybuch, trzęsienie ziemi;
  2. akty władzy publicznej, takie jak w szczególności wywłaszczenie, blokada granic lub portów;
  3. zdarzenia związane z życiem zbiorowym, takie jak w szczególności zamieszki uliczne, protesty, wojna, inne działania zbrojne, akt terrorystyczny, strajk, epidemia;
 • Umowa – umowa zawarta pomiędzy Usługodawcą i Użytkownikiem regulowana niniejszym Regulaminem, która określa zasady korzystania przez Użytkownika z Usług świadczonych przez Usługodawcę;
 • Usługa – dostarczanie Użytkownikom elektronicznej platformy służącej do zakupu dostępu do Produktów, a ponadto również inne działania Usługodawcy umożliwiające działanie i korzystanie z Serwisu;
 • Usługodawca – spółka Netformers spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie;
 • Użytkownik – podmiot, który korzysta z Serwisu oraz spełnia warunki określone w § 4 Regulaminu.

 

3 Rodzaj i zakres Usług

 

 1. Usługi świadczone są za pośrednictwem Serwisu oraz polegają na dostarczeniu Użytkownikom elektronicznej platformy (Serwisu) służącej do zakupu dostępu do Produktów.
 2. Użytkownik powinien korzystać z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer 11, Chrome 66, FireFox 60, Opera 53, Safari 5 lub nowszych. Strona Internetowa Serwisu jest responsywna i dynamicznie dopasowuje się do każdej rozdzielczości ekranu.
 3. Umowę o świadczenie Usług mogą zawrzeć osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne prowadzące zarejestrowaną działalność gospodarczą, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, co w szczególności oznacza, że Użytkownikiem Serwisu nie może być Konsument.
 4. Podmiot zawierający Umowę o świadczenie Usług oświadcza, że jej postanowienia nie są sprzeczne z innymi umowami, które wiążą dany podmiot. Skutki istnienia takich sprzeczności obciążają Użytkownika.

 

4 Warunki zawarcia Umowy o świadczenie Usług

 

 1. Usługi skierowane są wyłącznie do przedsiębiorców, których siedziba znajduje się w jednym z następujących krajów: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo.
 2. W celu korzystania z Usług, Użytkownik obowiązany jest założyć w Serwisie Konto poprzez podjęcie następujących kroków:
  • wypełnić i wysłać udostępniony w ramach Serwisu formularz rejestracyjny, w którym podaje następujące dane:
   1. dane Użytkownika:
    • państwo, w którym znajduje się siedziba Użytkownika;
    • nazwa (firma);
    • adres;
    • numer NIP;
   2. dane głównego administratora Konta:
    • imię;
    • nazwisko;
    • adres e-mail;
    • numer telefonu;
 • zaakceptować Regulamin.
 1. Po wysłaniu formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie na adres poczty e-mail wskazany w formularzu potwierdzenie rejestracji Konta.
 2. Użytkownik jest obowiązany do podania prawdziwych, aktualnych i kompletnych danych wskazanych w formularzach wymaganych do założenia Konta. Wyłącznie Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania w formularzu nieprawdziwych, nieaktualnych czy niekompletnych danych.
 3. Umowa o świadczenie Usług zostaje zawarta z końcem procesu rejestracji Konta.
 4. Umowa o świadczenie Usług zawarta jest na czas nieokreślony.
 5. Rejestracja Konta jest nieodpłatna.
 6. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego indywidualnego Konta, logując się za pośrednictwem Serwisu z użyciem Danych Logowania.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do podjęcia odpowiednich środków w celu zapobieżenia osobom trzecim dostępu do Konta oraz Danych Logowania. Udostępnienie Konta czy Danych Logowania osobom trzecim następuje wyłącznie na ryzyko Użytkownika.
 8. Użytkownik jest obowiązany do dokonania aktualizacji danych, które udostępnił Usługodawcy niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 3 dni od dnia ich zmiany.

 

5 Warunki wykupienia dostępu do Produktów i płatności

 

 1. Rejestracja Konta w Serwisie jest konieczna do wykupienia dostępu do Produktów.
 2. Informacje prezentowane w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, a jedynie zaproszenie Użytkowników do składania ofert zawarcia umowy.
 3. Użytkownik może zamawiać Produkty za pośrednictwem Serwisu przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
 4. Ceny prezentowane w Serwisie stanowią ceny netto, do których należy doliczyć podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu zawarcia umowy.
 5. Płatność za zamówione Produkty może nastąpić wyłącznie za pomocą Karty płatniczej za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU obsługiwanego przez spółkę PayU S.A. z siedzibą w poznaniu (KRS: 0000274399) lub systemu płatności PayPal obsługiwanego przez spółkę PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w Luksemburgu (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349).
 6. Płatność polega na automatycznym (bez udziału Użytkownika) pobraniu z Karty płatniczej Użytkownika kwoty należności.
 7. Rozpoczęcie korzystania z płatności cyklicznych następuje w trakcie procedury składania zamówienia.
 8. Dla skorzystania przez Użytkownika z płatności cyklicznych konieczne jest posiadanie przez niego Karty płatniczej. Dalsze szczegółowe wymogi techniczne, od spełnienia których uzależnione jest korzystanie z płatności cyklicznych mogą być określone w formie informacji widocznych dla Użytkownika w trakcie procedury składania zamówienia.
 9. Należność stanowiąca wynagrodzenie za korzystanie z Produktów będzie płatna z góry w miesięcznym okresie rozliczeniowym – pierwszego dnia każdego miesiąca, w którym Użytkownik korzysta z Produktów.
 10. Użytkownik zobowiązuje się zapewnić na Karcie płatniczej wskazanej do płatności cyklicznych odpowiednie środki pieniężne na pokrycie należności.
 11. W terminie 15 dni od dnia wpływu płatności na rachunek bankowy, Usługodawca wystawi fakturę i udostępni ją Użytkownikowi w formie elektronicznej na podany adres e-mail. Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie faktur w formie elektronicznej.
 12. W przypadku jednorazowej niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na Karcie płatniczej, utraty ważności karty, blokady karty itd., Usługodawca według własnego wyboru: zablokuje Użytkownikowi dostęp do Cisco Account lub ograniczy dostęp Użytkownika do Produktów, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail. Blokada Cisco Account oraz ograniczony dostęp do Produktów będą utrzymywane do czasu dokonania zaległej płatności.
 13. W przypadku niemożliwości pobrania należności z powodu braku odpowiednich środków na Karcie płatniczej, utraty ważności karty, blokady karty itd. w kolejnym okresie rozliczeniowym, Usługodawca usunie Cisco Account Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi i ustawieniami, które zostały tam skonfigurowane i zapisane, o czym Usługodawca powiadomi Użytkownika w formie wiadomości e-mail.
 14. Procedura składania zamówienia, zawarcia umowy, dokonania płatności i uzyskania dostępu do Produktów przebiega następująco:
  • Użytkownik składa zamówienie poprzez wybranie ilości zamawianych Produktów i wybór polecenia „Kup teraz”;
  • po skompletowaniu zamówienia Użytkownik przekierowany jest na podstronę z podsumowaniem zamówienia, gdzie akceptuje ostateczne warunki zamówienia poprzez wybór polecenia „Kupuję i płacę”;
  • złożenie zamówienia stanowi złożenie Usługodawcy przez Użytkownika oferty zawarcia umowy;
  • po złożeniu zamówienia Użytkownik zostanie przekierowany na kolejną podstronę w celu dokonania płatności;
  • po otrzymaniu zamówienia i płatności Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres e-mail potwierdzenie przyjęcia zamówienia, co jest równoznaczne z przyjęciem oferty Użytkownika i zawarciem umowy;
  • w terminie 5 Dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia i płatności Usługodawca skonfiguruje Cisco Account Użytkownika;
  • po skonfigurowaniu Cisco Account Użytkownika, Użytkownik otrzyma automatycznie generowaną wiadomość e-mail z informacją o możliwości ustawienia indywidualnych danych dostępowych do Cisco Account oraz wiadomość od Usługodawcy w instrukcją określającą jak uzyskać dostęp do Produktów;
  • po ustawieniu indywidualnych danych dostępowych do Cisco Account, Użytkownik uzyska bezpośredni dostęp do Produktów.

 

6 Warunki świadczenia Usług

 

 1. Warunkiem technicznym korzystania z Usług jest posiadanie poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.
 2. W celu korzystania z Produktów, Użytkownik powinien spełniać wymogi sprzętowe wskazane każdorazowo w Serwisie.
 3. Użytkownik zobowiązuje się do niedokonywania za pośrednictwem Serwisu żadnych działań naruszających postanowienia Regulaminu, przepisy prawa lub dobre obyczaje.
 4. Niedopuszczalne jest wykorzystywanie Serwisu w celu prowadzenia działalności naruszającej interes Usługodawcy (np. działalności reklamowej przedsiębiorcy lub produktu konkurencyjnego), działalności polegającej na zamieszczaniu treści niezwiązanych z działalnością Serwisu oraz treści nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do monitorowania, zapisywania, utrwalania oraz przekazywania do upoważnionych instytucji wszelkich informacji, które są niezbędne do spełnienia wymogów stawianych przez obowiązujące przepisy prawa – bez potrzeby informowania o tym Użytkownika.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu i Produktów wyłącznie na użytek własny.
 7. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu w dobrej wierze, w szczególności zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia Usługodawcy o zaobserwowanych błędach w oprogramowaniu Serwisu oraz do powstrzymania od wykorzystania zaobserwowanych błędów w oprogramowaniu Serwisu na niekorzyść Usługodawcy czy innych Użytkowników.

 

7 Uprawnienia Usługodawcy w związku z obsługą Serwisu

i zapewnianiem dostępu do Produktów

 

 1. W razie powzięcia przez Usługodawcę uzasadnionego podejrzenia, iż jakakolwiek aktywność Użytkownika w ramach Serwisu lub w związku z korzystaniem z Produktów może być związana z naruszeniem postanowień Regulaminu, przepisów prawa lub dobrych obyczajów, a w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik nie dokonuje należnych płatności, Usługodawca będzie uprawiony do:
  • czasowego zablokowania dostępu do Konta Użytkownika;
  • usunięcia Konta Użytkownika;
  • czasowego zablokowania dostępu do Cisco Account Użytkownika;
  • ograniczenia dostępu Użytkownika do Produktów;
  • usunięcia Cisco Account Użytkownika wraz ze wszystkimi danymi i ustawieniami, które zostały tam skonfigurowane i zapisane.
 2. W związku z koniecznością zapewniania bezpieczeństwa i najwyższej jakości świadczonych Usług Usługodawcy przysługują następujące uprawnienia:
  • prawo do zawieszenia działalności Serwisu na czas dokonywania aktualizacji oprogramowania lub na czas potrzebny do usunięcia awarii technicznej - jeżeli będzie to w danym wypadku możliwe Usługodawca powiadomi Użytkowników ze stosownym wyprzedzeniem na stronie Serwisu o planowanej przerwie technicznej;
  • prawo do przerwania świadczenia Usług na określonym obszarze geograficznym lub na wszystkich obszarach geograficznych;
  • prawo do wstrzymania możliwości rejestracji nowych Użytkowników.
 3. Usługodawca może skorzystać z kilku wymienionych w niniejszym paragrafie uprawnień równocześnie (§ 7).
 4. Użytkownikowi nie przysługują w stosunku do Usługodawcy żadne roszczenia w związku z realizacją uprawnień wynikających z niniejszego paragrafu (§ 7).

 

8 Reklamacje

 

 1. Użytkownik ma prawo zgłosić reklamację w związku z nieprawidłowym działaniem Serwisu.
 2. Reklamację można zgłosić:
  • pisemnie - na adres siedziby Usługodawcy;
  • za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie;
  • ustnie pod numerem telefonu udostępnionym przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Użytkownika, tj. minimum imię i nazwisko oraz adres do korespondencji.
 4. Reklamacje rozpatrywane są niezwłocznie, ale nie później niż w terminie 14 dni od daty doręczenia reklamacji Usługodawcy. Jeżeli reklamacja nie może być rozpoznana w terminie 14 dni, to Usługodawca powiadomi w tym terminie Użytkownika o przyczynach opóźnienia i przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 5. W wypadkach szczególnie skomplikowanych Usługodawca poinformuje Użytkownika o przedłużeniu terminu rozpoznania reklamacji.
 6. O wynikach rozpoznania reklamacji Usługodawca poinformuje Użytkownika w sposób jaki uzna za stosowny - pisemnie, za pośrednictwem wiadomości e-mail lub telefonicznie.
 7. Do zachowania terminu odpowiedzi na reklamację wystarczające jest nadanie odpowiedzi przesyłką poleconą na adres Użytkownika lub wysłanie wiadomości e-mail na adres podany przez Użytkownika.

 

9 Własność intelektualna

 

 1. Wszelkie prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej do wszystkich treści i materiałów zawartych w Serwisie lub udostępnianych w związku ze świadczeniem Usług, w tym w szczególności logo i wszystkie projekty, tekst, grafika, zdjęcia, informacje, dane, oprogramowanie, pliki dźwiękowe, inne pliki oraz ich dobór i układ (zwane łącznie "Materiałami") stanowią własność Usługodawcy.
 2. Usługodawca nie wyraża zgody:
  • na odsprzedaż Materiałów;
  • na rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie lub publiczne wyświetlanie Materiałów;
  • na modyfikowanie Materiałów lub jakiejkolwiek ich części;
  • na jakiekolwiek wykorzystanie Materiałów w sposób inny niż zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

10 Warunki zmiany ceny i rozwiązania Umowy o świadczenie Usług

 

 1. Usługodawca będzie uprawniony do zmiany cen Produktów. W tym celu Usługodawca skieruje do Użytkownika w formie mailowej ofertę zmiany ceny, którą Użytkownik będzie mógł zaakceptować. Jeżeli Użytkownik nie zaakceptuje oferty, to Umowa zostanie rozwiązana z upływem okresu, który został wcześniej przez Użytkownika opłacony.
 2. Umowa o świadczenie Usług zostaje rozwiązana:
  • na żądanie Użytkownika;
  • przez Usługodawcę – w przypadkach wskazanych w Regulaminie.
 3. Użytkownik jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym, poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy na adres siedziby Usługodawcy, za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie lub za pośrednictwem odpowiedniej funkcjonalności udostępnionej w ramach Serwisu.
 4. Usługodawca może wypowiedzieć Umowę Użytkownikowi poprzez wysłanie na adres e-mail Użytkownika oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy ze skutkiem natychmiastowym lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika ze skutkiem natychmiastowym z uwzględnieniem okresu, na jaki zostały wykupione i opłacone Produkty.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy o świadczenie Usług, Usługodawca będzie uprawniony do dokonania wszystkich czynności wskazanych w 7 ust. 1 Regulaminu.
 6. Użytkownik nie będzie uprawniony do zwrotu środków pieniężnych w przypadku wypowiedzenia Umowy w trakcie trwania wcześniej opłaconego okresu dostępu do Produktów.


11 Ograniczenie odpowiedzialności Usługodawcy

 

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat.
 2. Jeśli prawo właściwe nie stanowi inaczej, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Użytkowników w wyniku wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, a w szczególności:
 • za konsekwencje związane z utraceniem lub udostępnieniem osobom trzecim Danych Logowania;
 • za zdarzenia (opóźnienia, błędy itd.) spowodowane działaniem Siły Wyższej;
 • za skutki wydarzeń niezależnych od Usługodawcy, tj. błędy oprogramowania, przerwy w dostawie Internetu, przerwy w dostawie prądu itd.;
 • za usunięcie danych wprowadzanych przez Użytkowników do systemu teleinformatycznego Usługodawcy z  systemów teleinformatycznych pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 1. Ze względu na ciągły rozwój technik i metod ataków cyfrowych zastosowanie Produktów nie gwarantuje zapewnienia absolutnego bezpieczeństwa, w związku z czym Usługodawca nie jest odpowiedzialny za ewentualne skutki skutecznych ataków przeprowadzonych pomimo zastosowania Produktów.

 

12 Dane osobowe, Polityka Prywatności i Polityka Cookies

 

 1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkowników na zasadach określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/672 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, ustawach krajowych oraz krajowych aktach wykonawczych z zachowaniem procedur ochrony danych osobowych opisanych w tych aktach prawnych.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania przez Usługodawcę danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikom w zakresie ochrony dotyczących ich danych osobowych oraz regulacje dotyczące polityki prywatności regulują inne dokumenty udostępnione w ramach Serwisu.
 3. Użytkownik przed założeniem Konta ma obowiązek zaznajomienia się z zasadami przetwarzania danych osobowych stosowanymi przez Usługodawcę, a w szczególności z wynikającymi z nich uprawnieniami Użytkownika. Oświadczenie o zaznajomieniu z zasadami przetwarzania danych osobowych jest wymagane do prawidłowej rejestracji oraz uwierzytelnienia Użytkownika w Serwisie.

 

13 Zmiany Regulaminu

 

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie po upływie 3 dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu oraz poinformowania Użytkowników w formie wiadomości e-mail o zmianie.
 2. Użytkownik jest uprawniony do złożenia oświadczenia o braku zgody na nowe brzmienie Regulaminu w terminie 3 dni od dnia udostępnienia na stronie Serwisu zmienionego Regulaminu oraz poinformowania Użytkowników w formie wiadomości e-mail o zmianie. Oświadczenie Użytkownik składa w formie pisemnej na adres siedziby Usługodawcy lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na adres udostępniony przez Usługodawcę w Serwisie. Złożenie ww. oświadczenia jest równoznaczne z wypowiedzeniem przez Użytkownika Umowy o świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym.
 3. Brak złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu poczytuje się jako wyrażenie zgody na związanie zmienionym Regulaminem.

 

14 Postanowienia końcowe

 

 1. Świadczenie Usług podlega prawu Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. W przypadku wystąpienia sporów pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem strony zobowiązują się dołożyć wszelkich starań w celu ich polubownego rozwiązania, a gdyby okazało się to niemożliwe, organem właściwym do ich rozwiązania będą sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Usługodawcy, a prawem właściwym będzie prawo Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Uznanie jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu za niezgodne z prawem nie wpływa na skuteczność i ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik nie może cedować ani przenosić praw lub obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług na jakikolwiek podmiot bez pisemnej zgody Usługodawcy. Powyższe ma zastosowanie również do udostępnienia osobie trzeciej Danych do Logowania w celu przejęcia przez tą osobę kontroli nad Kontem Użytkownika.
 5. Usługodawca może cedować lub przenieść część lub całość praw i obowiązków wynikających z Umowy o świadczenie Usług na inny podmiot bez zgody Użytkownika.
 6. Regulamin jest dostępny w wersji polskiej i angielskiej. W razie wątpliwości rozstrzygające znaczenie ma wersja polska.

Kim jesteśmy

Sugerowany tekst: Adres naszej strony internetowej to: https://netformers.eu.

Komentarze

Sugerowany tekst: Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Anonimizowany ciąg znaków utworzony z twojego adresu e-mail (zwany też hashem) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jest używany. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna pod adresem: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Sugerowany tekst: Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

Ciasteczka

Sugerowany tekst: Jeśli skomentujesz coś w witrynie, będzie można wybrać opcję zapisu nazwy, adresu e-mail i witryny internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. Nie zawiera ono żadnych danych osobistych i zostanie usunięte, kiedy przeglądarka zostanie zamknięta.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu.

Osadzone treści z innych witryn

Sugerowany tekst: Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Z kim dzielimy się danymi

Sugerowany tekst: Jeśli zażądasz zresetowania hasła, twój adres IP zostanie dołączony do wysyłanej wiadomości.

Jak długo przechowujemy twoje dane

Sugerowany tekst: Jeśli zostawisz komentarz, jego treść i metadane będą przechowywane przez czas nieokreślony. Dzięki temu jesteśmy w stanie rozpoznawać i zatwierdzać kolejne komentarze automatycznie, bez wysyłania ich do każdorazowej moderacji.

Dla użytkowników którzy zarejestrowali się na naszej stronie internetowej (jeśli tacy są), przechowujemy również informacje osobiste wprowadzone w profilu. Każdy użytkownik może dokonać wglądu, korekty albo skasować swoje informacje osobiste w dowolnej chwili (nie licząc nazwy użytkownika, której nie można zmienić). Administratorzy strony również mogą przeglądać i modyfikować te informacje.

Jakie masz prawa do swoich danych

Sugerowany tekst: Jeśli masz konto użytkownika albo dodałeś komentarze w tej witrynie, możesz zażądać dostarczenia pliku z wyeksportowanym kompletem twoich danych osobistych będących w naszym posiadaniu, w tym całość tych dostarczonych przez ciebie. Możesz również zażądać usunięcia przez nas całości twoich danych osobistych w naszym posiadaniu. Nie dotyczy to żadnych danych które jesteśmy zobligowani zachować ze względów administracyjnych, prawnych albo bezpieczeństwa.

Gdzie wysłamy twoje dane

Sugerowany tekst: Komentarze gości mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu.